نشریه داخلی شرکت ماشین سازی اراک
سال هشتم- دوره اول - شماره ۱
با تاکید بر مسائل روز شرکت منتشر شد.


در این شماره از نشریه داخلی شرکت ماشین سازی اراک بخوانید:
یک گفتگوی خصوصی !
گام بلند ماشین سازی اراک برای ورود به بازارهای بین المللی
حرف های در گوشی !
نقش کلیدی مهندسان توانمند ماشین سازی اراک در اخذ و اجرای مگاپروژه ها