آکهی مناقصه تعمیرات ونگهداری خودرهای سبک وسنگین

بدینوسیله به آگاهی می رساند که شرکت ماشین سازی اراک در نظر دارد تعمیرات ونگهداری خودرهای سبک وسنگین خودرا از طریق برگزاری مناقصه به مدت یکسال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان در خواست می گردد جهت اخذ اسناد مناقصه به دفتر خدمات فنی مرکزی مراجعه نمایند

تاریخ دریافت اسناد مناقصه از مورخه 26/1/99لغایت 30/1/99 می باشد

زمان اجرا از مورخه1/3/99 13لغایت 31/2/1400 می باشد

جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 32172202-086 یا فاکس 32172201-086 تماس حاصل نمائید