دفتر مرکزی و کارخانه

اراک، میدان صنعت، کد پستی: ٣٨١٨۹۹٧٨٨٨

تلفن: 9-33130031-086 فاکس: 33133020-086 

پست الکترونيک: info@msa.ir

 دفتر تهران: مرزداران، خیابان ایثار، نبش نامدار دوم، پلاک4، کدپستی: 1463665683 تلفن: 6-44279775-021  فاکس: 44275715-021

گروهای تولیدی

گروه تولیدی ساخت تجهیزات
تلفن:   32172600-086
فاکس:  32172601-086

گروه تولیدی متالورژی
تلفن:   32172500--086
فاکس:  32172501-086

گروه تولیدی پل و سازه های فلزی
تلفن:  32172700-086
فاکس: 32172801-086

گروه تولیدی دیگ های بخار
تلفن:  32172604 -086
فاکس: 32172603 -086

گروه تولیدی ماشین و مونتاژ
تلفن:   32172670-086
فاکس:  32172669-086

كد اقتصادي: 411313174469 شناسه ملی: 10780016544 شماره ثبت: 230 کدپستی: 3818997888