گواهینامه ISO 9001-2015 از TUV Intercert
گواهینامه ISO 14001-2015 از TUV Intercert
گواهینامه کیفیت محصولات از انجمن نفت ایران
گواهینامه GQM)Global Quality Management) از انگلستان
گواهینـامـه استـانـدارد مـلی از موسسه استانـدارد و تحـقیقـات صنعتی ایران( دیگ بخار)
گواهینامه واحد برتر صنعتی استان مرکزی
گواهینامه شرکت برتر استان مرکزی در حوزه واحدهای تحقیق و توسعه برتر و نیز شرکت موفق در زمینه مقابله با تحریم ها
گواهینامه لویدز برای شیر آلات LIOYDS REGISTER
گواهینامه تعالی سازمانی(EFQM)
تندیس بلورین ورزش، کار، صنعت
گواهینامه مدیریت کیفیت جامع(TQM)
واحد نمونه صادرات کشور در سال ١٣٨٠
واحد نمونه بهره وری در دوسال متوالی ١٣٨٠ و١٣٨١
گواهینامه از جشنواره خوارزمی و وزارت صنایع ومعادن در سال های ١٣٨٠ و ١٣٨١
واحد برتر تحقیق وتوسعه کشور R&D (جهت پل ایذه (
تقدیر نامه از وزارت نفت جهت اجرای موفقیت آمیز طرح توسعه میادین گازی پارس جنوبی در فاز های ٤ و٥
گواهینــامه اداره نظـارت بر ایمنــی صنــایع بــلاروس جهـــت صادرات به این کشور
گواهینامه صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد استان مرکزی
گواهینامه استاندارد ISO 3834 از انسیتو بین المللی جوش