آگهی مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز

(ورق های A516، شیرهای "2 اینچ، قالب های مسی، آجرنسوز، آجر عایق سبک و سنگ آهن)