اطلاعیه در خصوص اعلان نتایج آزمون جذب کارشناس حقوقی (اطلاعیه شماره4)

بدینوسیله به آگاهی شرکت کنندگان محترم آزمون مورخ 27/10/1398جذب کارشناس حقوقی شرکت ماشین سازی اراک می رساند که اسامی راهیافتگان مرحله بعدی در تاریخ شنبه 26/11/1398 از طریق سایت رسمی شرکت (msa.ir )اعلان خواهد شد .ضمناً کلیه شرکت کنندگان محترم می توانند روز دوشنبه 28/11/1398 از ساعت 10 صبح الی 17جهت دریافت کارنامه خود به صورت حضوری به واحد حقوقی و قراردادهای شرکت مراجعه نمایند.

١٣:١٣  / دوشنبه ٢١ بهمن ١٣٩٨  / شماره خبر: ١٠٧  / تعداد نمایش: 2540