آگهی مناقصه خدمات طراحي ، ساخت و نصب سيستم هيدروليك پرس 1600 تن