مدیریت
تلفن:32172700-086

بازاریابی و فروش
تلفن:32172960- 32172955-086
فاکس: 32172965-086

ایمیل:bridge@msa.ir

برنامه ریزی و تدارکات
تلفن: 32172848-086

مهندسی
تلفن:32172842-
086