پيرو پيگيري هاي به عمل آمده توسط واحد پروژه هاي دانش بنيان معاونت طرح هاي توسعه، شركت ماشين سازي اراك توسط "كارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت ها و موسسات دانش بنيان و نظارت بر اجرا" به عنوان شركت دانش بنيان صنعتي در دسته فناوري 12-تجهيزات ومواد پيشرفته نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي از تاريخ هشتم آبان ماه نود و پنج  تاييد شده و نام شركت در سامانه مربوطه درج شده و از حمايت ها و تسهيلات قانوني مشمول شركت هاي دانش بنيان صنعتي بهره مند مي باشد.

هم اكنون شركت ماشين سازي اراك كه شاخصهاي موجود در آيين نامه تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان را دارا بوده و بعد از طي مراحل ارزيابي از طريق "كارگروه ارزيابي و تشخيص شركتها و موسسات دانش بنيان و نظارت بر اجرا" تاييد گرديده؛ به صندوق نوآوري و شكوفايي معرفي شده تا طرح خود را به آن صندوق ارائه نموده و از تسهيلات كم بهره مربوطه با توجه به اساسنامه اين صندوق استفاده نمايند.
به استناد وظيفه قانوني صندوق نوآوري و شكوفايي در پيشبرد اقتصاد دانش بنيان و توانمندكردن شركتهاي دانش بنيان توليدي و صنعتي، با بررسي طرح هاي دانش بنيان اين شركت و در صورت تصويب، در چارچوب ضوابط و مقررات صندوق, انواع خدمات و تسهيلات را متناسب با وضعيت فني و اقتصادي اين شركت ارائه نمايد.

همچنين به منظور تحقق بخشي از وظايف پژوهشي دانشگاه صنعتي اراك و صنايع فلزي كشور و نيز كمك به رفع نيازهاي پژوهشي صنايع در زمينه صنايع فلزي و آلياژهاي آن مركز تحقيقات صنايع فلزي و ماشينكاري به منظور تامين فرصت هايي براي صنعت فلزي كشور در راستاي توجه به تجارب و دستاوردهاي نوآورانه جهاني و امكان بهره برداري مسئولانه از فناوري با حداقل مشكلات زيست محيطي، جهت توليد قطعات و آلياژهاي خاص با روش هاي نوين ماشين كاري مشتركاٌ توسط دانشگاه صنعتي اراك و شركت ماشين سازي اراك به عنوان اولين و بزرگترين توليد كننده محصولات صنايع سنگين فلزي كشور، براساس مجوز شوراي گسترش آموزش عالي تأسيس شده است.