سد ونيروگاه آبي مسجد سليمان (گدار لندر)

كارهاي انجام شده توسط شركت ماشين سازي اراك در اين پروژه  به شرح ذيل ميباشد:
سازه سرريز
دريچه قطاعي
يكي از بلند ترين دريچه هاي سد در دنيا مي باشند و داراي 5/23 متر ارتفاع و 5/13 مترپهنا بوده و هر كدام از آنها 270 تن وزن دارد . پوسته دريچه بصورت 6 تكه در كارخانه ماشين سازي اراك ساخته شده و سپس اين قطعات به يكديگر مونتاژ و جوشكاري گرديده اند.
به منظورباز و بسته كردن هر كدام ازدريچه ها  از دو عدد جك هيدروليكي 100 تن با كورس 18 متر و جهت تامين فشار هيدروليك لازم از 3 عدد پاوريونيت جداگانه استفاده ميگردد. به هر كدام از پاوريونيت ها كه در اطاقك هاي مخصوص در داخل ديواره سرريز مستقر شده اند حداقل 2 و حداكثر 4 دستگاه جك متصل گرديده است.  تكيه گاه هر كدام از جكها » در ديواره هاي سمت راست وچپ پايين دست دريچه ها نصب گرديده و جكها توسط گاردونيك رينگ به تكيه گاهها كه اصطلاحا"" جيمبال" ناميده مي شود لولا شده اند.

كليه عمليات نصب لوله كشي و راه اندازي پاوريونيتها و جكهاي هيدروليك با نظارت شركت نوئل آلمان صورت گرفته است.
دريچه هاي سرريز كه جهت تخليه آب درياچه در موقع بارندگي و سيلاب تعبيه شده است جمعابه تعداد پنچ عدد قادر بر تخليه 21700 مترمكعب آب در ثانيه مي باشد .
جهت نصب اين دريچه ها ابتدا يك رمپ خاكي موقت در جلوي دريچه ها ايجاد گرديد تا جرثقيل 320 تن مستقر و توانايي مانور داشته باشد . در سمت راست بدنه خاكي سرريز، استراكچر بتني شوت يا سرسر ، قراردارد كه آب را از دهانه هاي سرريز بر حوضچه هاي آرامش منتقل مي كند.

استاپ لاگ دريچه هاي سرريز
استاپ لاگ دريچه سرريزاز 11 قطعه  به وزن هرقطعه  54/21 تن و به ابعاد  34/14 متر طول، 225/2 متر عرض و ارتفاع 24/2 متر ميباشند.

ورودي نيروگاه
دهانه هاي ورودي قبل از بتن ريزي همزمان با ساخت بدنه بتني دريچه هاي سرريز ، كارهاي حفاري و  خاكبرداري و بتن ريزي دهانه هاي ورودي آب نيروگاه آغاز شد و دهانه شماره يك در اوايل سال 1378 جهت نصب قطعات مدفون در بتن دريچه هاي كشوئي(استاپ لاگ) و قطاعي تحويل شركت مهندسي وساختمان ماشين سازي اراك گرديد. هر كدام از دهانه هاي ورودي آب به نيروگاه مجهز به يك مجموعه دريچه كشوئي و يك دريچه قطاعي ميباشد .
دريچه هاي كشوئي:  به ابعاد 9مترطول و260/2 متر عرض و 07/1 متر ارتفاع  و به وزن هركدام 17341 كيلوگرم و به صورت4 قطعه ميباشد
دريچه هاي قطاعي:  داراي5/8 متر پهنا و 10 متر ارتفاع بوده و هر كدام از آنها حدود 90 تن وزن دارد ، پوسته دريچه ها بصورت 3 تكه ساخته شده ودر سايت توسط اين شركت به يكديگر مونتاژ و جوشكاري گرديد ه اند» چهار دريچه ورودي آب به نيروگاه جمعا قادر به تامين آب 8 دستگاه توربين 250مگاواتي ميباشد.

دريچه هاي خروجي
  آب ورودي به نيروگاه ، پس از به گردش در آوردن توربينهاي نيروگاه ، از دهانه هاي خروجي بر مسير اصلي رودخانه هدايت ميگردد در جلوي هر كدام از دهانه هاي خروجي يك مجموعه دريچه كشوئي شامل 5 عدد استاب لاگ قابل نصب مي باشد . شركت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك قطعات مدفون در بتن و اين دريچه ها راكه هر كدام حدود 45 متر ارتفاع دارند با كيفيت عالي به انجام رسانيده است.

تجهيزات بالابري
جرثقيل هاي دروازه اي : در بالاي دهانه هاي بخش هاي سرريز ، ورودي آب به نيروگاه و خروجي آب از نيروگاه ،كلا" 3 دستگاه جرثقيل دروازه اي 35 تن جمعا به وزن 240 تن توسط شركت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك مونتاژو راه اندازي گرديده است.در موقع لزوم جرثقيلها جهت جاگذاري دريچه هاي كشوئي به منظور بستن مسير ورود يا خروج آب استفاده ميگردد.
 جرثقيل سقفي 5 تني:  در سالن زير زميني ترانسفورمر سدمسجد سليمان ، يك دستگاه جرثقيل سقفي 5 تن جهت تعمير و نگهداري ترانس ها توسط شركت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك نصب و راه اندازي شده است.
3-4 جرثقيل هاي  سقفي 325  تني و 100 تني: سالن نيروگاه سد مسجد سليمان بصورت زير زميني بوده و در فاز اول چهار عدد توربين 250 مگاواتي در آن نصب ميگردد . براي نصب قطعات سنگين توربين و ژنراتور كه بعضي از آنها بيش از 500  تن وزن دارد تعداد دو دستگاه جرثقيل سقفي 325 تن توسط شركت ماشين سازي اراك ساخته وتوسط اين
 شركت نصب گرديده است . ظرفيت باربرداري اين جرثقيلها از 80  تا  325  تن قابل تنظيم مي باشد و هم اينكه براي نصب قطعات توربين و ژنراتور مورد استفاده قرار ميگيرد.
هم چنين در سالن نيروگاه دو عدد جرثقيل 100 تن جهت جابجائي و نصب شيرهاي پروانه اي نيروگاه توسط اين شركت نصب وراه اندازي گرديده است. هر كدام از شيرها 140 تن وزن داشته واين دو جرثقيل بصورت همزمان با يكديگر لينك شده و اين شيرها را نصب مي كنند.

پوشش فلزي ودوراهه يا بايفوركيشن

تونلهاي آب بر نيروگاه شامل 2 عدد شفت به ارتفاع تقريبي 100 متر و به قطر 5/9 متر كه در بخش پايين دست شفت ها دو سري بايفوركيشن كه تونل هاي آْب بر را به 4  منيفولد به قطر 8/5  متر تقسيم مي كنند وجود دارد بايفوركيشن ها و منيفولد ها داراي پوشش فلزي ميباشند و وزني در حدود 1900 تن دارند و برروي آنها رينگ هاي تقويتي «رپينگ هاي ارتعاشي» مجاري تزريق بتن و شير هاي كاهش فشار خارجي وجود دارد و كلا" توسط شركت ماشين سازي اراك ساخته ودر محل توسط شركت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك نصب گرديده اند.

تجهيزات  تونلهاي انحراف
 جهت انحراف دادن آب  رودخانه از مسير اصلي ، از دو تونل انحراف كه هر كدام حدود 900 متر طول و 9 متر قطر هستند استفاده مي گردد. تونل سمت راست در زمان بهره برداري از سد توسط برج نيلوفري به درياچه سد متصل بوده و مي توان ارتفاع آب درياچه و دبي آب خروجي به رودخانه را توسط دريچه هاي كشوئي (استاپ لاگ )كه توسط شركت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك در داخل اين تونل نصب شده به ميزان دلخواه تنظيم نمود.

سد و نیروگاه کارون ۳

كارهاي انجام شده توسط شركت ماشين سازي اراك در اين پروژه شامل ساخت ونصب درچه های روزنه ای و سازه های فلزی سد و نصب هشت دستگاه ژنراتور

سد و نیروگاه کارون4 

كارهاي انجام شده توسط شركت ماشين سازي اراك در اين پروژه  به شرح ذيل ميباشد:
شركت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك به عنوان يكي از پيمانكاران اصلي اين پروژه ،مسئوليت ،ساخت ، و نصب بخش پوشش فلزي اين سد را با تناژ بيش از 4400 تن برعهده داشت.تونلهاي آب بر نيروگاه داراي 4 سري تونل به صورت پوشش فلزي و بتني ميباشد و طول پوشش فلزي در حدود 850 متر ميباشدو نوع تونلهاي آب به صورت مدفون ميباشند.


قطر اين پوشش فلزي از 5 متر تا 5/6 متر ميباشد كه جهت عمليات پوشش فلزي از 172 استرك استفاده شده است كه وزن هريك از استرك ها از 20 تن تا 27 تن متغيير ميباشد.   شركت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك با احداث كارگاه ساخت و نصب و تعبيه  تجهيزاتي از قبيل دستگاه رول و جرثقيل سقفي درآن عمليات ساخت و نصب را با استفاده از تجهيزات و ابزارآلات خاصي كه توسط اين شركت طراحي و ساخته شده است از قبيل گاري مخصوص حمل استرك و تجهيزات ديگر به نحو مطلوبي به پايان رسانده است و هم اکنون نيز پروژه طراحي،تامين مواد، ساخت، نصب و راه اندازي تجهيزات هيدرومکانيکال، برقي، سازه آبگير و سرريز سد کارون 4 و کارهاي باقيمانده خط انتقال و نيروگاه منج به وزن تقريبي 2558 تن به اين شرکت واگذار شده است.

طرح سد و نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه بیشه

كارهاي انجام شده توسط شركت ماشين سازي اراك در اين پروژه  به شرح ذيل مي باشد:
شركت مهندسي وساختمان ماشين سازي اراك با داشتن تجهيزات و نيروهاي متخصص در زمينه تجهيزات هيدرومكانيك سد،  عمليات تامين مواد، ساخت و نصب پوشش فلزي سد تلمبه مخزني سياه بيشه كه در 70 كيلومتري شهرستان چالوس قراردارد را به عهده داشته است. این پروژه به نوبه خود يكي ديگر از افتخارات صنعت ميهن اسلاميمان محسوب مي شود.
از آنجا که تونلهای آب بر اين نيروگاه به قطر 5 متر دارای بيشترين شيب در ميان تونلهای آب بر در ايران(حدود 65 درجه) مي باشد،ساخت و نصب پوشش فلزی مربوطه، مستلزم بهره گيری از ماشين آلات، تکنولوژيها و روشهای منحصر به فردي بود. علاوه بر اين مرتفع بودن و صعب العبور بودن راههای دسترسی به علاوه شرايط دشوار جوی وزلزله خيز بودن منطقه، کار اجرا را با مشکلاتی دو چندان روبرو مي ساخت. این شرکت با اتکا به دانش فنی و پرسنل مجرب و با اتکا به تجربه در نصب پوشش فلزی تونل های آب بر و تجهیزات هیدرومکانیک سد و نیروگاه مسجد سلیمان و سد ونیروگاه کارون 4 و کارون 3 با ارايه راهکارهای مناسب جهت ساخت و نصب و همچنين تهيه و ساخت تجهيزات و سازه های مورد نياز، چالشهای ذکر شده را پشت سر نهاده و با موفقيت عمليات ساخت و نصب نزديک به 9000 تن پوشش فلزی وقطعات جانبی را به اتمام رسانده است.


يکي از ويژگي هاي بارز اين شرکت نصب کارگاهاي ساخت سيار در محل پروژه مي باشد که اين عامل باعث کاهش چشمگير هزينه هاي حمل و نقل مواد شده است.
از اين نمونه مي توان به ايجاد کارگاه ساخت سيار در سايت پروژه سياه بيشه اشاره نمود. اين کارگاه در ابتداي فعاليت پروژه ساخته شد و یک دستگاه رول قابل حمل  با ظرفيت رول ورق به عرض 2.5 متر و ضخامت 100 ميلي متر و همچنين چند دستگاه جوش اتوماتيک جهت جوشکاري ورقها در اين کارگاه نصب گرديد. پس از پايان پروژه تمامي دستگاه ها به همراه کارگاه دمونتاژ شده و براي پروژه ديگر به فراخور نياز پروژه مجددا نصب وراه اندازي شده است.