ورود به پورتال همکاران

 

فرم های اداری جهت کارکنان بدون اتوماسیون اداری

مرخصی ساعتی

مرخصی روزانه

خروج اداری