• گواهینامه (GQM)Global Quality Management از انگلستان
• گواهینـامـه استـانـدارد مـلی از موسسه استانـدارد و تحـقیقـات صنعتی ایران (دیگ بخار)
• گواهینامه کیفیت محصول از انجمن نفت ایران (NACI)
• گواهینامه لویدز برای شیر آلات LIOYDS REGISTER
• گواهی استاندارد CE برای فلنج های تولیدی
• گواهینامه تعالی سازمانی (EFQM)
• تندیس بلورین اقتصاد سبز
• تقدیرنامه کایزن
• گواهینامه ثبت اختراع تنش گیری مخازن تحت فشار با امواج التراسونیک
• گواهینامه ثبت اختراع جوشکاری نفوذی با حذف فرآیند زدودن پاس ریشه و نصب پشت بند
• تندیس بلورین ورزش، کار، صنعت
• گواهینامه مدیریت کیفیت جامع (TQM)
• واحد نمونه صادرات کشور در سال ۱۳۸۰
• واحد نمونه صادرات خدمات فنی و مهندسی در استان در سال ۱401
• واحد نمونه بهره وری در دوسال متوالی ۱۳۸۰ و۱۳۸۱
• گواهینامه از جشنواره خوارزمی و وزارت صنایع ومعادن در سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱
• واحد برتر تحقیق وتوسعه کشور (R&D) جهت پل ایذه
• تقدیر نامه از وزارت نفت جهت اجرای موفقیت آمیز طرح توسعه میادین گازی پارس جنوبی در فاز های ۴ و۵
• گواهینــامه اداره نظـارت بر ایمنــی صنــایع بــلاروس جهـــت صادرات به این کشور
• گواهینامه صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد استان مرکزی
• انتخاب شرکت به عنوان شرکت برتر استان مرکزی در حوزه واحد های تحقیق و توسعه در سال 99
• واحد صنعتی نمونه سال 99 استان مرکزی
• و...