مدیریت
تلفن: 32172500-086
فاکس:3217501-086

بازاریابی و فروش
تلفن:32172980-086
فاکس: 32172995-086
ایمیل: meta@msa.ir

برنامه ریزی و تدارکات
تلفن:32172583-32172582-086

مهندسی
تلفن:32172530-32172503-086