در راستای چابک سازی سازمان

باز مهندسی فرآیندهای سازمان

یکی از اساسی ترین جنبه های چابک سازی سازمان بازمهندسی و یا بازنگری فرآیندها بوده بطوریکه با تعریف مناسب فعالیت ها و زمانبندی بهنگام آنها سرعت اجرای فرآیند افزایش یافته و این مهم در شرکت ماشین سازی اراک با توجه به ماهیت قراردادی بودن آن بسیار حائز اهمیت می باشد چرا که یکی از زمینه های بالا رفتن هزینه اجرای پروژه ها مشمول زمان شدن اجرای آن خواهد بود. لذا در قراردادهای منعقده به تسریع اجرایی شدن قراردادها مورد توجه ویژه بوده و اقدامات فوری برای اخذ ضمانت نامه های بانکی و وصول پیش پرداخت مطابق با مفاد مندرج در قراردادها صورت پذیرفته است. ماشين سازي اراک در حال حركت به سوي جايگاه واقعي و فتح قله هاي متناسب با شأن آن بوده که بتواند بر تارك صنعت كشور بدرخشد.

١٠:٣١  / سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١  / شماره خبر: ١٨٨  / تعداد نمایش: 4034