مدیریت

بازاریابی و فروش
تلفن:  086-32172980-81
فاکس: 086-32172995
ایمیل: meta@msa.ir

برنامه ریزی و تدارکات

تلفن:32172583-32172582-086

 مهندسی

تلفن:32172530-32172503-086