مدير عامل گروه توليدي

احمد ساریخانی

 

تلفن

086-3217

فاکس

086-3217

ايميل

 

 

 

مدير بازاريابي و فروش  

 


تلفن

086-3217

فاکس

086-3217

ايميل

 

 


مدير برنامه ريزي و کنترل توليد و مواد

 


تلفن

086-3217

فاکس

086-3217

ايميل

 

 


مدير توليد

 


تلفن

086-3217

فاکس

086-3217

ايميل

 

 


مدير مهندسي

 


تلفن

086-3217

فاکس

086-3217

ايميل