با توجه به الزام افراد داوطلب استخدام به انجام آزمونهاي رفتاري، جهت سهولت دسترسي به سايت آزمونهاي رفتاري به شرح زیر می باشد:

تست 240 سئوالي NEO

تست 175 سئوالي MILON

تست هوش هيجاني