در راستای سیاستهای جدید وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران برای گازرسانی به مناطق دور افتاده یا کوهستانی با روشهای غیر از خط لوله شامل روشهای انتقال گاز طبیعی با شیوه های CNG )گاز طبیعی فشرده و LNG )گاز طبیعی مایع شده(، در سال های اخیر پروژه هایی به فرم سرمایه گذاری و بهره برداری (B.O.O.T) تعریف گردید. با هدف گذاری امکان ورود به پروژه های یاد شده  در دو بخش CNG   و LNG  و انجام سرمایه گذاری و یا اجرای پروژه به صورت EPC ، شرکت کنسرسیوم نفت و گاز آکام در سال 1395 و با مشارکت شرکتهای ماشین سازی اراک با سهم 51%، شرکت پتروتام تک 25% و شرکت مهندسی کاناز مشاور 24% تشکیل گردید. شرکت آکام با حضور در مناقصات ذیربط برنده مناقصه گازرسانی به شیوه CNG به شهر رینه نزدیکترین شهر به قله دماوند استان مازندران گردید و قرارداد ذیربط را در سال 1395 با شرکت گاز مازندران امضا نمود.