اعضای هیات مدیره

عضو حقوقی هیئت مدیره

شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی

نام نماینده عضو حقوقی

کد ملی

سمت

مدرك تحصيلي

شرکت سرمايه گذاري تدبيرفرهنگیان

290600

حسین عابد

1261608852

رئیس هیئت مدیره

فوق ليسانس مدیریت عالی اجرایی

شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان

93939

جعفر صفری

0533827620

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

فوق لیسانس صنایع

شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه

331009

سید علی بهشتیان


عضو هیات مدیره

 فوق لیسانس مهندسی صنایع

شرکت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان

290598 ناصر قاسمی
6179578826 عضو هیئت مدیره فوق لیسانس مدیریت دولتی